[หน้าแรก] [เหตุแห่งความสงสัย] [ พุทธโบราณสถาน][ ภูมิศาสตร์][ พุทธสถาปัตยกรรม][ วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล]

[ ภาษาสมัยพุทธกาล][ขนบธรรมเนียมประเพณี][ ตำนาน/งศาวดาร][ ข้อสังเกตเพิ่มเติม]

 

engixon

หลังจากอ่านหน้านี้แล้ว ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลหรือไม่โปรดโหวตและดูผลการสำรวจ คลิ้ก ที่ POLLBAGEL

โหวตภาษาไทย

click2

ดูผลโหวต prevoteresult

 

โดยรวม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า พระพุทธอุบัติภูมิไม่ได้อยู่ในอินเดียหรือเนปาล แต่อยู่ในสุวรรณภูมิ คือ ไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ?

 

Webmaster: chaiyongusc@gmail.com
Updated: Dec 11, 2016

 

              

บทนำ:
ที่มาแห่งการวิจัยว่า พระพุทธเจ้าประสูติในอินเดียจริงหรือ
ที่มาของการวิจัยเกิดจากความคิดที่ว่า พระพุทธเจ้า น่าจะไม่ได้อุบัติขึ้นในอินเดียโบราณ และมีคนไทยเป็นจำนวนมากไม่เชื่อเช่นนั้น เมื่อเราทำการวิจัยและประกาศว่า พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้เกิดในอินเดียหรือเนปาล ผู้ฟังก็เกิดปฏิกริยา บางคนถามว่า "คิดได้อย่างไรนี่" หรือ "เหลวไหล เพ้อฝัน ไร้สาระ ไม่มีอะไรจะทำหรืออย่างไร ทำไมไม่มุ่งดับทุกข์ตามคำสอนของพระองค์ มากกว่าที่จะมาพิสูจน์เรื่องอย่างนี้ สำคัญมากนักหรือว่า พระพุทธเจ้าจะเป็นชนชาติใด ผิดมากไหมหากจะไม่เห็นด้วย?
        ทีมผู้วิจัยเห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญ แม้จะไม่ผิด ที่ต้องพิสูจน์ว่า พระพุทธองค์ เป็นชนชาติไทย ใครเห็นว่า ไม่สำคัญก็คงบังคับไม่ได้ หากพ่อแม่เราเป็นคนไทย แล้วมีฝรั่งมาบอกว่า เรา เป็นแขก เราก็คงไม่รับ จริงไหม? แต่นี่ เป็นเรื่ององค์พระศาสดาที่เราเคารพเทิดทูน อยู่ๆ ก็มีฝรั่งที่จะมุ่งหวังลาภสักการะ หรือผลทางการเมืองอะไรก็ช่างเถอะ มาทำการเปลี่ยนแปลงประวัติพระพุทธศาสนา เพื่อแสดงว่า เชื้อชาติของเขายิ่งใหญ่ และพวกเขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา มาเขียนประวัติพุทธศาสนาใหม่ ต้องถามถึงความชอบธรรมด้วยว่า เขามีความชอบธรรมที่จะมาตู่เอาพระพุทธเจ้าของพวกเราไปเป็นแขกได้หรือ
         ปฐมเหตุแห่งความสงสัยเกิดจากคำถามและข้อสังเกตบางประการ อาทิ
ประการแรก "เหตุใด ในประเทศไทย จึงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เป็นจำนวนมาก แต่ในอินเดียและเนปาล กลับมีไม่ถึง ๒๐๐ แห่ง
        "ทำไม พระเจ้าอโศกของอินเดียไม่ได้จารึกเรื่องสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ ไว้ในเสาหินอโศก ทั้งๆ ที่เป็นเหตุการณ์สำคัญมากตามที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา.....
       
       
ประการที่ ๒ "ทำไมปีที่ขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าอโศกอินเดีย (พ.ศ.๒๖๙-๓๐๖) จึงไม่ตรงกับข้อมูลที่เกี่ยวกับพระเจ้าอโศก (พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช) ที่ระบุในพระปฐมสมโพธิกถาว่า กระทำสังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. ๒๓๕ และสิ้นพระชนม์ พ.ศ.๒๕๙ พระเจ้าอโศกอินเดีย กับพระเจ้าอโศกไทย จะเป็นคนละองค์กันหรือไม่....พระเจ้าอโศกในพระไตรปิฎกขึ้นครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๘ แต่พระเจ้าอโศกอินเดีย ครองราชย์ พ.ศ. ๒๖๙ ต่างกัน ๕๑ ปี
        พระเจ้าอโศกมหาราชเก่งมาก ทำไมพ่ายแพ้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช? จากการศึกษาพบว่า พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ตีอินเดียใน ๖๒ ปี  ก่อนพระเจ้าอโศกอินเดียขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ.๒๐๗ ดังนั้น พระเจ้าอโศกอินเดียเจ้าของเสาหินอโศก จึงเป็นคนละองค์กับพระเจ้าอโศก หรือพระเจ้าศรีธรรมาโสกราช ในพระไตรปิฎก
        ประการที่ ๓ ทำไมเสาหินอโศก ไม่มีจารึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ ๓ เรื่อง คือ(๑) การสังคายนาพระไตรปิฏก ในพ.ศ. ๒๓๕ (๒) การจัดพระสึก หกหมื่นรูป และ (๓) การบวชของโอรสและธิดา คือ พระมหินทรเถระ และพระอมิตาเถรีในลังกาทวีป
        ประการที่ ๔ ชื่อเมือง สถานที่ที่ปรากฏในอินเดีย มันมีอยู่จริงไหม หรือว่า เพิ่งเกิดขึ้นตามที่พระธรรมเจดีย์ (ปาน) แห่งวัดมหรรณ์ ประท้วงว่า แขกจากเมืองกาสี ๘ คนมาเรี่ยรายเงินไปทำนุบำรุงพุทธคยาและนำพระไตรปิฏกไป และกลับมาพร้อมแผนที่ใหม่ที่มีชื่อเมืองจากพระไตรปิฏกปรากฎ

        ประการที่ ๕ ทำไมในประเทศไทยมีโบราณสถานเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระ เช่น พระพุทธบาท พระพุทธฉาย เป็นพันเป็นหมื่นแห่ง แต่อินเดียมีเพียง ๑๒๑ แห่ง
        ประการที่ ๖ ทำไมช่วงเวลาเข้าพรรษา คือกลางเดือนแปด ถึงกลางเดือน ๑๑ ทำไมตรงกับเมืองไทยพอดี?' ฯลฯ

         ข้อสงสัยเหล่านี้ ประจวบกับ ข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างสภาพจริงในอินเดีย และในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ ประเพณี วิถีชีวิต โบราณคดี สถาปัตยกรรม ภาษา หลักฐาน/ตำนานไทย ฯลฯ ประกอบกับงานเขียนของพระธรรมเจดีย์ (ปาน) จุดชนวนทำให้พวกเราทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

        ๑) เพื่อพิสูจน์ว่า ชมพูทวีป คือ ดินแดนสุวรรณภูมิ และนำไปสู่การพิสูจน์ว่า พระพุทธอุบัติภูมิอยู่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

        ๒) เพื่อศึกษาร่องรอยการประสูติ ตรีสรู้ ปฐมเทศนา การเผยแผ่ศาสนา และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

        ๓) เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับสังเวชนียสถานทั้ง ๔ คือ สถานที่ประสูติ ตรีสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเมืองต่างๆ ในพระไตรปิฎก

ขั้นตอนการวิจัย
        ระยะที่ ๑ วิจัยเอกสาร (๒๕๔๒-๒๕๔๙)-ศึกษาเอกสารจากพระไตรปิฎก อรรถกถาจารย์ เอกสารโบราณทางพระพุทธศาสนา ศิลาจารึก พงศาวดาร และตำนาน และสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน ๙๐ ปี หรือผู้ที่ยังไม่ถูกครอบงำด้วยแนวคิดประวัติพระพุทธศาสนาจากตะวันตกและอินเดีย
ระยะที ๒ ศึกษาภาคสนาม (๒๕๔๙-๒๕๕๓) -เดินทางไปศึกษาแนวลึกตามสถานที่ต่างๆ เพื่อหาร่องรอยการประสูติ ตรัสรู้ เผยแผ่ศาสนา และปรินิพพานทั้งในประเทศไทยและใกล้เคียง รวมทั้งในประเทศอินเดียและเนปาล

        ระยะที่ ๓ วิเคราะห์และหาข้อสรุป (๒๕๕๓-๒๕๖๐) เพื่อกำหนดสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน พร้อมทั่งระบุเมืองต่างๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการวิจัยระยะที่ ๑ และ ๒

       ระยะเวลาวิจัยและเป้าหมายอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กำหนดไว้ ขณะนี้ณะผู้วิจัย กำลังจัดตั้งกองทุนเพื่อดำเนินการวิจัยให้ได้คำตอบที่แท้จริง

 

ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์  (อดีตพระอภิญญาโณภิกขุ)  ศาสตราจารย์ ระดับ ๑๑ หนึ่งในกลุ่มผู้นำการฟื้นคติเกี่ยวกับพุทธอุบัติภูมิ


 

โปรดดูภาพถ่าย

 

  จารึกวัดศรีชุมแสดงว่า ปาตาลีบุตรและแม่น้ำอโนมานทีอยู่ห่างจากสุโขทัยเพียง ๒-๓ คืน

  พระเจ้าอโศกแห่งอินเดีย (ครองราชย์ พ.ศ. ๒๖๙ หลังสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๓๕ สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๓๐๑) เป็นคนละองค์กับพระเจ้าอโศกไทย (สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๕๙)

  เมืองระแวกของพระเจ้าอโศก 

  เสาหินพระเจ้าอโศกอินเดียไม่ได้กล่าวถึงการสังคายนาพระไตรปิฎก

 การเดินทางสู่สุวัณณภูมิของคณะสงฆ์จีน (พระถังซัมจั๋งและสมณะงี่เจ็ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากศึกษาข้อมูลที่นำเสนอในหน้านี้แล้ว ก่อนออกจากเว้ปนี้ โปรดโหวตก่อนออกด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง

โปรดคลิกที่นี่


Webmaster: chaiyong@buddhabirthplace.net; chaiyongusc@gmail.com

                                         

Nedstat Basic - Free web site statistics